Kontakt +421 903 329 063, email: osobny.bankrot@ebankrot.sk

Profesionálne služby viac ako 22 rokov na Slovensku


Všetko o osobnom bankrote - Ako zbankrotovať ?

Osobný bankrot nie je strašiakom. Je to spôsob ako navždy vyrovnať svoje dlhy a ako začať nový život bez záväzkov. Osobný bankrot sa skladá z dvoch častí. Konkurz a oddlženie.

Na Slovensku je uzákonený od roku 2006, avšak len veľmi mizivé percento dlžníkov túto možnosť v skutočnosti využilo. Štatistiky však naznačujú, že využívanie tejto možnosti pomaličky rastie, avšak stále je to len veľmi malé percento obyvateľstva. Tento spôsob riešenia osobných finančných problémov je bežný v USA, Spojenom Kráľovstve a aj v Nemecku.

Preto sa aj Bankrot® snaží zvýšiť povedomie slovenského občana a priniesť svetielko na konci tunela a ukázať občanom, že platobná neschopnosť neznamená koniec sveta, či už osobného alebo podnikateľského.


Proces

1. Najskôr dlžník zistí, že je platobne neschopný, to znamená, že je neschopný splácať faktúry, sociálne poistenie, zdravotné poistenie atď. Dlžník je platobne neschopný, ak nie je schopný platiť svoje dlhy po dobu minimálne mesiac po splatnosti a keď dlží viac ako jednému veriteľovi a má minimálne dva záväzky.

2. Ďalej dlžník do 30 dní od zistenia platobnej neschopnosti, podá na príslušný konkurzný súd návrh na vyhlásenie konkurzu spolu s návrhom na oddlženie. Príslušný konkurzný súd je okresný súd v sídle krajského súdu, podľa miesta, v ktorom má dlžník bydlisko. Osobný bankrot môže byť vyhlásený iba ak má dlžník majetok minimálne vo výške 1659,70€. Inak súd konkurzné konanie zastaví pre nedostatok majetku.

3. Väčšina dlžníkov, ktorá splní podmienky, bude podliehať malému konkurzu. Podmienky sú nasledujúce:
- ak majetok úpadcu podliehajúci konkurzu neprevyšuje 165 000 eur;
- ak obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom roku pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 eur;
- úpadca nemá viac ako 50 veriteľov.

4. Samotný priebeh konkurzu je nasledovný. Najskôr súd určí správcu, ktorý bude vlastne mediátor a komunikátor medzi dlžníkom a veriteľmi. Správca najskôr určí výšku majetku a záväzkov dlžníka, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov.

5. Druhá časť osobného bankrotu sa nazýva oddlženie. Je to veľmi dôležitá časť, pretože je to trojročné skúšobné obdobie, kde sa dlžník obracia na správcu so svojimi otázkami. Po dobu týchto troch skúšobných rokov je povinný platiť súdom stanovené ročné splátky, ktoré môžu zasahovať až do výšky 70% z dlžníkovho čistého príjmu za predošlý rok. Koniec skúšobného obdobia sa končí buď riadne po troch rokoch alebo skôr, ak dlžník poruší svoje povinnosti. Ak dlžník neprejde trojročným skúšobným obdobím alebo ak ho z dôvodu porušenia podmienok ukončí, nebude oslobodený od svojich dlhov.

6. Po troch skúšobných rokoch sa po riadne splnených podmienkach končí osobný bankrot, dlhy sú nevymožiteľné a dlžník môže opäť začať s čistým štítom.© Https://www.ebankrot.sk 1994-2016 Bankrot®